Syster gudrun.

Inför arbetet med PBL gäller det att med hjälp utav en bild:

Och en film som illustrerar syster gudrun, S.G., att studera den genom ett pedagogiskt och/eller psykologiskt perspektiv, samt ställa frågor s.k. problemställningar eller hypoteser.

Frågorna lyder:

1. Hur påverkas individen när den personliga kontakten inom vården tas bort?

2. Är syster Gudrun det bästa sättet att förmedla vårdrelaterad
information?

Nyckelord etc:

  • Tryggheten av ett ansikte
  • S.G. pedagogiskt på ett bra sätt
  • Utveckling – generationer
  • Samspel – människa – teknik
  • Taktil stimulering (beröring)

För de äldres digitala utveckling:

Syster gudrun kan hjälpa äldre personer som ännu inte är vana att använda sig utav digitala hjälpmedel, och därför få en ny erfarenhet pedagogiskt eftersom de lär sig mer av dagens tekniska samhälle. Därför kan S.G. anses vara pedadogiskt lärorikt för att lättare intergrera de äldre generationerna in i vårt idag teknikbaserade livsstil.

Ur en annan synpunkt kan också bristen på besök för de äldre leda till att livsstilen radikalt förändras. För många äldre är kontakten med hemtjänsten den enda vardagliga kontakt det har med andra människor. Innebär S.G. att besöken till vårdcentralen minskas leder det troligen till depressioner och andra mentala sjukdomar riskerar att öka.

Yngre generationer är redan vana vid att all kommunikation nästan enbart sker online, med andra ord nätbaserad kontakt. Idag handlar mycket om youtube, facebook och andra sociala nätverk. Äldre generationer baserar mycket fortfarande på telefon, papper och penna. Dessa skillnader innebär stora förändringar som troligen lär ske om inte vi människor börjar uppskatta och förstå hur viktig den fysiska kontakten är.

Nu är det dags att gå igenom tre viktiga frågor; Hur, vad & varför.

Hur fungerar människan, utan den sociala kontakten samt utan beröring?

Enligt Sigmund Freuds lärjunge Erik Homburger Erikson (1902-1994) utvecklingspsykologiska skillnader från Freud, menade han på att utvecklingen pågår hela livet istället för att vara klar i 6 årsåldern. Om man snabbt flyttar fram fokus till det s.k. 8:e stadiet som innebär ålderdomen (L. Karlsson s 65, 149) Gör gamla människor ofta en ”utvärdering” av livet. De undrar hur det blev och många uppskattar den närhet de har haft under åren med deras nära och kära. En människa som levt sitt liv utan dessa sociala aktiviteter samt kontakter som familjeliv kan innebära, är ofta mer sluten, ensam och har större tendens till att visa aggressiva responser mot omvärlden.

Ett socialt stöd för alla, och i detta fallet för de äldre är ett viktigt komplement för att en person ska klara av sin vardag med mindre stressrelaterade problem. Emotionellt, värderande, informativt och instrumentellt stöd är bevisat att öka hälsan, reducera stressnivåer, och kan även agera mot att stress uppkommer. (L. Karlsson s 421-422)

När vi människor rör vid varandra, rent medicinskt släpps ett ämne som heter oxytocint lös i kroppen, och det är ett viktigt hormon för att göra oss lugna och avslappna. Utan denna beröring blir människor rastlösa, stirriga och bl.a. stressade.

”Brist på anknytning leder till en gnagande tomhet som måste fyllas. Missbruk av t ex alkohol, droger, mat är egentligen symtom på emotionell hunger.

-Kerstin Uvnäs-Moberg”

Vad är Syster Gudrun?

Inom vården är det tänkt att syster gudrun ska vara ett digitalt hjälpmedel som ska lätta trycket på vårdcentraler, så att man lättare ska få vård om man behöver det. För de som är osäkra på om de behöver gå till vårdcentral, hjälper syster gudrun till med hjälp av en kamera på båda håll, fjärrkontroll och en tv. Internet är också en fördel. Tekniken sker via IPTV och stadsnätet. Det är grunderna för syster gudrun.

Varför behövs den här tekniken?

”Vår inriktning är samhällsnytta i kombination med kommersiella tjänster.  Det kan vi bara uppnå om vi bygger stadsnät  med hög säkerhet som kan bära samhällstjänsterna ända in i hemmen. Det är med detta fokus som vi på Affärsverken utvecklar vårt stadsnät, säger Jan Svensson, vd på Affärsverken.”

Samhället blir allt mer inriktat på tekniska prylar, och allt mer sker digitalt och online via internet. Idag kan vi t.ex. köpa mat på nätet, och få den hemkörd till dörren. Syster gudrun är tänkt att vara ett komplement för det växande trycket på vårdcentraler, och utan en anpassning till det mer digitala samhället och ökande antal i pensionärer som lär komma inom de närmsta åren då 40-tals generationen ska gå i pension. Därför kan S.G. också anses som behövande inför det kommande generationernas utveckling.

Frågan är dock som återstår; är syster gudrun det bästa sättet att förmedla vårdrelaterad information?

Svaret kan vara både ja, och nej. Som jag har nämnt ovan ter sig skillnaderna mellan generationer mycket åt, och de äldre generationerna (i alla fall de födda före 1960) är mer ovana att använda tekniska hjälpmedel såsom datorer och avancerade mobiltelefoner. Dessutom lär sig alla människor på olika sätt.

Hur kan inlärning ske?

Ja det finns olika sätt, tillvänjning, klassisk betingning, instrumentell eller operant betingning samt sammansatt eller komplex inlärning.(L.Karlsson s 195)

Tillvänjning är så simpelt som att man lär sig leva med saker som inte har någon större betydelse för en. T.ex. att man har en massa oväsen utanför bostaden som stör sömnen, men som tillslut blir en vanesak, och sömnen störs ej längre efter en vaneperiod.

Betingning innebär att man stimulerar sinnet så att man associerar en viss händelse med en annan. T.ex. efter Watsons (1920) studie, då han använde sig utav av Albert, en nio månader gammal pojke. Han ville att Albert skulle utveckla en rädsla för möss, och sedan innan tyckte Albert att höga ljud var skrämmande. I studien tog Watson fram en mus, och när Albert såg den här musen slog man kraftigt med en hammare mot enjärnstång. Efter att ha gjort det ett antal ggr, betingade Albert möss med rädsla för höga ljud. (L. Karlsson s 199)

Ett annat sätt en människa kan lära sig saker, är genom konsekvenstänk d.v.s. operant betingning. T.ex. ett barn lär sig att ta pengar från sin mammas plånbok, resulterar i att mamman visar aggression.

Till sist är komplex inlärning en typ av inlärning som innebär att man gör problemlösningar, eller konstruerar mentala kartor över sin omgivning. (L. Karlsson s 195)

Vad innebär S.G. för organisationsutvecklingen inom vården?

”Organisationsutveckling är ett brett begrepp som innefattar allt från organisationsförändringar och andra förändringsarbeten som berör personal på ett personligt plan – till utveckling av nya metoder för företaget inom alla områden egentligen (försäljning, administration, HR osv). Det kan också handla om att slå ihop företag, dra ner vissa verksamheter, förändra arbetsprocesser osv.

Organisationsutveckling kan också innebära att hantera mobbning på jobbet eller göra andra förändringar som berör personalens välbefinnande.

Ett annat viktigt område inom organisationsutveckling är företags och organisationers kommunikation, både intern och extern kommunikation.”

Med hjälp utav Marianne Jonasson, som arbetar på Siemens Healthcare avdelning i Stockholm, och sysslar med just IT lösningar för vården, har detta hjälpt mig att svara på vad Syster Gudrun kan innebära utvecklingsmässigt.

Ett samhälle som går mer mot en teknisk behövande utveckling, måste även ha med sig en teknisk utveckling i vården för att det skall fungera. Syster gudrun, som är tänkt att hjälpa vården gå ett steg framåt i den tekniska utvecklingen, har nog stor chans att lyckas, så länge som det agerar som ett komplement till vanliga telefonsamtal. Personligen anser jag att det är viktigt att inte distansera sig för mycket, trots att det är så mycket teknik omkring oss, som tar upp allt mer av vår värld.

Syster gudrun, inom organisationsutvecklingsperspektiv är en utveckling av en ny metod för att hantera vårdkontakten med patienter på ett effektivare sätt. I dagens samhälle, är nog inte tekniken lika behövande, men jag kan tänka mig att om ca 10 – 15 år kommer den vara standard i många landsting i Sverige.

Referenser:

Karlsson, Lars (2008) Psykologins grunder. Tredje upplagan. Lund. Studentlitteratur.

https://www.organisationsutveckling.com/

https://www.medicallink.se/News/showNews.cfm?newsID=1344

https://www.affarsverken.se/Om-Affarsverken/Press/533/735/