PBL tema 2, delkurs 1, termin 3

PBL tema 2

Frågeställning

  • Hur kan pedagogik minska stress vid internetanvändning?

Inledning

Vid basgruppsmötet i steg 1-5 gick mötet väldigt fort, och vi kom snabbt fram till denna fråga. De andra i gruppen hade funnit fakta om stress och hur det påverkar sömn med mera. Dock fanns en stor slutsats om att allting är relativt ur ett tidsperspektiv. Sett ur olika generationer och deras uppväxt har vi alla vant oss vid teknik på olika sätt vilket kan tyckas vara logiskt med tanke på teknikens framfart på under de senaste åren.

Dock kände jag mig tveksam att blanda in ämnet stress i pedagogik och internetanvändning, då jag anser att dessa ämnen ej hör ihop. Min första idé var att analysera två stycken hemsidor utefter typografiska regler, för att ge en förklaring om läsbarhetens betydelse för lärandet men jag upptäckte snabbt att detta förmodligen ej skulle vara möjligt, då begreppet stress var inkluderat i vår frågeställning. Typografi kan kopplas till pedagogik ur min uppfattning, dock är det ej relevant med begreppet stress. I efterhand hade jag hellre velat att frågeställningen skulle vara t.ex. ”Hur ska pedagogiska hjälpmedel vara utformade för att minska stress?”. Vid steg sju, fick jag frågan av Kajsa om hur vi definierar pedagogik i denna fråga, och vad som gör att ett hjälpmedel är pedagogiskt utformat. Det har lett till att jag återigen anser även denna PBL uppgift vara ett misslyckande, då frågeställningen är lite för oduglig för att man ska kunna hitta någon information, teori eller annat konkret som lyfter upp ämnet pedagogik inom det sociokulturella perspektivet. Jag fann dock lite information på internet angående tekniska hjälpmedel på ett gruppboende som kan besvara vår frågeställning.

Pedagogiska hjälpmedel minskar stress hos individer med funktionsnedsättning.

Ett företag vid namn Neurospektra arbetar med ett gruppboende i Rättvik som heter Lustigs gården. Där bor personer med neuropsykiatriska diagnoser, bland annat personer med autism och Aspergers syndrom. Företaget använder sig utav en metod de väljer att kalla pedagogiskt arbetssätt och tillhandahåller tekniska hjälpmedel för att underlätta stressmoment i vardagen för dessa personer med neuropsykiatriska diagnoser. Pedagogiskt arbetssätt är en svensk modell av TEACCH metodiken och är speciellt anpassad för personer med autism och Aspergers syndrom. Den består bland annat utav:

  • Kunskap om autism – att förstå det annorlunda sättet att tänka och förstå
  • Individualisering – att anpassa metodiken till resp. individ
  • Hjälpmedel – att kompensera för svårigheterna, underlätta förståelse och lärande
  • Livsperspektivet – vikten av långsiktighet och samordning
  • Undervisningssätt – anpassat till funktionshindret autism

(Värmlands landsting 2010)

Slutsats

Att minska stress vid internetanvändning är fullt möjlig såsom gruppboendet Lustig gården gör. Dock är det inte ett behov hos andra utan funktionsnedsättningar att använda sig utav speciellt pedagogiska hjälpmedel för att man ej skall bli stressad. Allting är ändå relativt, och enligt gruppen så kan det finnas flera olika lösningar på att minska stress vid internetanvändning. Personligen har jag inte mer att tillägga än vad jag redan nämnt.

Litteraturförteckning

Värmlands landsting (2010) ‘Pedagogiskt arbetssätt’ [online] (Cited 23 September 2010) Available from <URL:https://www.liv.se/Halsa-och-vard/Verksamheter-HoV/HHR/Psykologenheten/Vad-vi-gor/Pedagogiskt-arbetssatt/>

Neurospektra (2010) ‘Pedagogik’ [online] (Cited 22 September 2010) Available from <URL:https://www.neurospektra.se/pedagogik.html>